KANUN VE MEVZUATLAR Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2547 Sayılı Kanun 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 657 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 375 Sayılı Kanun 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik SGK Sağlık Uygulama Tebliği-SUT Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
YÖNERGELER / USUL VE ESASLAR Döner Sermaye Ödemesi Yapılan Personel İzin / Rapor ve Hareketlerine İlişkin Esaslar