08-10-2020

2547 sayılı kanunun Ek-45 Maddesine göre Feragatname yazısı

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 45 inci maddesinde "Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma  merkezi  birimleri  ile  rektörlüklerine  bağlı  sağlık  hizmeti  sunan  enstitülerin  döner sermaye  işletmesi  birimlerinden,  borç  karşılama  yüzdeleri  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığınca tespit  edilecek  oranın  altında  kalanlara  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  bütçesinden  kaynak aktarılabilir. Birinci fıkraya  ilişkin  usul  ve  esaslar Strateji  ve Bütçe Başkanlığının  görüşü  alınarak Hazine  ve  Maliye  Bakanlığınca  belirlenir  ve  yapılacak  harcamalara  ilişkin  iş  ve  işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. Denetimlerde, aktarılan tutarların belirlenen esaslar çerçevesinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Buna göre; Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye  işletmelerinin  2017,  2018,  2019  ve  31/08/2020  tarihi  itibarıyla  muhasebe kayıtlarında  yer  alan  ilaç,  tıbbi  malzeme  ve  diğer  alım  bedellerinin  ödenmesi  konusunda yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. 1. Alacaklıların her bir işletme itibarıyla kapsama dahil tüm alacakları için 20/10/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili işletmeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 2.Temlik  edilen  alacaklarda  alacak,  temlik  alan  alacaklıya  geçtiğinden,  müracaat temlik alan alacaklı tarafından yapılacaktır. Temlik alan alacaklılar, ilgili işletmedeki kapsama dâhil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. 3.  Alacaklıların  üçüncü  taraflarca  icraya  konu  edilmiş  alacakları  için  başvuru  asıl alacaklı  tarafından  yapılacaktır.  Ödeme  aşamasında  icra  kesintileri  yapılarak  varsa  kalan tutar alacaklıya ödenecektir. 4. İlgili  işletmeler, müracaat  süresi  içerisinde  başvuruda  bulunan  her  bir  alacaklıdan Ek-1 de yer alan "Feragatname"yi isteyeceklerdir. Alacaklılar, feragat beyanını mahkemelere veya  icra  müdürlüklerine  sunduklarına  ilişkin  tevsik  edici  belgeleri  de  feragatname  ekinde işletmelere ibraz edeceklerdir. 5. Feragatnameler  doldurulurken  ay  ve  yıl  ayrımı  yapılmaksızın,  ilaçlarda %18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda %25 oranında indirim uygulanacaktır. 6.  İşletmeler,  başvuru  süresi  içerisinde  başvuruda  bulunan  alacaklılara  ait  iskontolu borç tutarını gösteren konsolide listeyi Ek-2 de belirtildiği şekilde düzenleyip rektör tarafından imzalanacak  üst  yazı  ekinde  23/10/2020  tarihine  kadar  Bakanlığımıza  (Muhasebat  Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir.

7. Bakanlığımıza gönderilen listelerde yer alan ödenecek tutarlar (iskontolu borç tutarı) esas  alınarak  döner  sermayeli  işletmeler  itibarıyla  gerekli  kaynak  ilgili  işletmeye Bakanlığımızca aktarılacaktır. 8. Bakanlığımızca  yapılacak aktarım için ilgili döner  sermaye muhasebe birimlerince ödemelerini  yaptıkları  banka  şubeleri  nezdinde  ayrı  bir  hesap  açtırılacak  ve  hesaba  ilişkin bilgiler (İBAN, Banka ve Şube Adı ve ilgili hesabın Vergi Kimlik Numarası ) konsolide liste ile birlikte  Bakanlığımıza  bildirilecektir.  Döner  sermaye  muhasebe  birimlerince  bu  kapsamda yapılacak ödemeler bu hesaptan yapılacak olup başka ödemeler için kullanılmayacaktır. 9.  İlgili  döner  sermaye  muhasebe  birimince  yasal  olarak  yapılması  gereken  tüm kesintiler düşüldükten  sonra  kalan tutar, gerçek  veya tüzel  kişi alacaklılara, ilaç alımlarında tutarın %40'ı 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %60'lık tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, tıbbi malzeme ve diğer alımlarda tutarın %50'si 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %50 tutar 2021  yılı Ocak  ayı  içerisinde  ödenecektir. Ödenecek  borçlar  ile  ilgili  olarak  ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 10.  Feragat  suretiyle  kayıtlardan  çıkarılacak    tutarlar  ile  Bakanlığımızca    üniversite döner sermaye işletmelerine aktarılacak tutarlar "602 Diğer Gelirler Hesabı"na alınacak ve bu tutarlar  üzerinden  Hazine  hissesi  ve  bilimsel  araştırma  projesi  payı  gibi  paylar  hesaplanmayacaktır. 11. Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde  bırakılmasına  karar  verilmesi  düzenlendiğinden,  üniversite  vekilleri  tarafından mahkemelere bu yönde beyanda bulunulması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve işlemlerin en süratli şekilde gerçekleştirilmesi hususunda her türlü tedbirin alınmasını rica ederim. 

Bilgi İçin : Murat Kaleli - Tel : 0312 305 1939/0500

Duyurular & Haberler - (Sayfa 1)
Duyuru:  08-10-2020 2547 sayılı kanunun Ek-45 Maddesine göre Feragatname yazısı Detay »
Duyuru:  18-06-2020 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kapsamındaki 2016-2017 yılı alacaklarınız hk. Detay »
Duyuru:  28-12-2018 SUT'ta değişiklik ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Detay »
Duyuru:  03-08-2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Detay »
Duyuru:  12-06-2018 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN GEÇİCİ 75 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA FERAGATNAME VEREN FİRMALARIN DİKKATİNE...... Detay »